Tereny nadrzeczne

Celem niniejszego opracowania było przestrzenne uporządkowanie terenu, nadanie mu funkcji rekreacyjnej oraz zwiększenie obszaru powierzchni biologicznie czynnej.

Prace nad koncepcją zagospodarowania terenów nadrzecznych przebiegły dwuetapowo.

I etap dotyczył analizy systemu nadrzecznego w obrębi granic miasta. Doprowadziło to do skonstruowania planu zagospodarowania tych terenów w przyszłości.

II etap dotyczy terenów położonych w centrum miasta. Szczegółowe analizy doprowadziły do opracowania schematu funkcjonalnego dla tego terenu i skonstruowania koncepcji zagospodarowania terenu obecnego parkingu i ogródków działkowych.

Zobacz także